Szkoła Podstawowa nr 9

Rada Rodziców

Działalność Rady Rodziców

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz wspieranie działalności statutowej naszej szkoły. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

Zajmujemy się również gromadzeniem funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł dla wspierania działalności szkoły, a także ustalamy zasady wydatkowania tych środków. Fundusze ze składek wydawane są na podstawie uchwał, w trybie głosowania, na spotkaniach Rady Rodziców.

Do tej pory wpłaty Rodziców przeznaczono m.in. na:

  • Zakup książek do biblioteki, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego
  • Nagrody i dyplomy dla dzieci biorących udział w konkursach
  • Wyjazdy na konkursy
  • Zakup kamer do monitoringu w celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole
  • Zakup gier korytarzowych, w tym zakup stołu do ping ponga wraz z rakietkami i piłeczkami
  • Zakup albumów dla ósmoklasistów („Album Absolwenta Szkoły”)
  • Animacje dla dzieci podczas festynu szkolnego
  • Wynajem dmuchanego zamka na festyn szkolny
  • Zakup rakietek oraz siatek do stołów do ping ponga
  • Zakup stroi sportowych na zawody szkolne


Szanowni Rodzice,
zachęcamy wszystkich do zgłaszania swoich pomysłów oraz do współpracy. Cenne jest każde, nawet najmniejsze zaangażowanie! Jeśli macie uwagi, problemy, sprawy - zapraszamy do kontaktu:

Składki zbierają Skarbnicy poszczególnych klas. Zebrane pieniądze prosimy wpłacać na konto:
03 1240 4009 1111 0000 4493 6109. W tytule proszę podać klasę wpłacającą, np. klasa II a, rok szkolny 2023/24.

Regulamin rady rodziców.

Rada rodziców - gov.pl