Szkoła Podstawowa nr 9

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy, dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów dziecka) - Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do świetlicy mają rodzice (prawni opiekunowie):

a)     pracujący zawodowo w godzinach pracy świetlicy,

b)    samotnie wychowujący dziecko i pracujący zawodowo,

c)     znajdujący się w szczególnej sytuacji losowej.

3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III, a także uczniowie którzy nie uczęszczają na religię, lub z innej przyczyny, za zgodą Dyrektora szkoły nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych.

4. Kwalifikacji i przyjęcia dziecka do  świetlicy dokonuje komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

5. W skład komisji wchodzą: pedagog szkolny i wychowawcy świetlicy.

6. Brak zaświadczenia o zatrudnieniu, skutkuje niespełnieniem warunków regulaminu rekrutacji i tym samym zgłoszenie dziecka nie jest rozpatrywane.

7. Weryfikacja danych o zatrudnieniu odbywa się cały rok.

8. Rodzic (opiekun prawny) może w ciągu roku szkolnego, złożyć pisemny wniosek do Dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej, jeżeli podejmie pracę zawodową, a dziecko nie będzie miało zapewnionej opieki, lub gdy rodzina znajduje się w szczególnej sytuacji losowej.

9. Rodzic, którego dziecka nie zakwalifikowano do świetlicy może złożyć odwołanie od wyników kwalifikacji, jeżeli znajduje się  w szczególnej sytuacji życiowej.

10. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się pisemnie do Dyrektora szkoły; odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

11. Decyzja Dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

 

Terminarz rekrutacji:

15 czerwca – ostateczny termin złożenia kart na kolejny rok szkolny dla obecnych uczniów klas I – II,

25 sierpnia – ostateczny termin  złożenia kart na kolejny rok szkolny dla przyszłych uczniów klas I,

26 sierpnia – posiedzenie komisji kwalifikacyjnej.