Szkoła Podstawowa nr 9

Nabór do przedszkola i klas I-szych.

 
Adres dla kandydata do przedszkola:

 

 


 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI*)  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkolarodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 

  • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tego przedszkola,
  • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządzaw terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.

 

*)  Ilekroć mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć przedszkole miejskie lub szkołę podstawowąz oddziałami przedszkolnymi, prowadzoną przezGminę Miasta Toruń.

 


 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2024/2025  DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

 

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły podstawowejrodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 2 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 

  • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w szkolez wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tej szkoły,
  • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządzaw terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
  • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnejw terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danejszkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do klasy I w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. gen. Józefa Hallera 79.

 

*)  Ilekroć mowa o szkole podstawowej należy przez to rozumieć szkołę podstawową prowadzoną przezGminę Miasta Toruń.